s
 
 

Този сайт използва бисквитки, за да подобри ефективността си. Ако продължите, вие се съгласявате, с нашата политика за ползване на бисквитки

Съгласен съм

Подобряване на условията на труд в Електростарт АД

05 Oct 2014


През месеците август и септември от страна на Моби2 бе реализиран проект с бенефициент Електростарт АД с наименование „Подобряване на условията на труд в Електростарт АД” - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в „Електростарт“ АД (договор BG051PO001-2.3.03-0349). Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта на дейностите по договора бе принос към намаляването на трудовите злополуки в областите „Човешки ресурси и психология”, „Електроинженерство”, „Трудова медицина“, „Химия“  и „Индустриален мениджмънт и стопанско управление“.

Експертният екип обхвана пълния спектър от дейности, който в първия си етап включваше събиране на необходимата за целите на проекта документация. На тази база бяха изготвени структурирани описания и анализ на основните документи по темата, основните ключови думи, процеси, норми и ролеви поведения, които следват от тях. Целта на проведения анализ беше да оцени вътрешно-трудовите процедури, стандарти и документи, свързани с управление на човешкия ресурс. Бяха направени изводи и предложения за оптимизации.

Като втори етап на изследването се изпълни предвидената методология във връзка с целите на проекта и отчетените трудови специфични особености на организацията. Беше създадена обща анкетна карта, която съдържа въпроси свързани с количествена и качествена оценка на служителите за състоянието на свързаните с условията на труд параметри и въпросник за диагностика на ролевите стресори. Този пакет се предостави на абсолютно всички служители на Електростарт АД. Бяха използвани и следните методи: метод на наблюдение и включено наблюдение; метод на интервю с мениджъри и служители; метод на сравнение с добрите практики в областта; метод “SWOT” анализ; метод на визуализация – графики и статистически разпределения; метод на фокус-групата.

Като допълнителен инструмент беше използвана и последна версия на МАТ (Management assessment tool). Това е инструмент за онлайн оценка, разработен от екипа на Моби2 на база богатия ни и разнообразен опит в бизнес обученията. Основната му цел е да оцени нивото на базовите мениджърски компетенции на ключовите специалисти в организацията.

Улеснихме процесите, чрез компютъризирането на част от тестовите методики. Всички участници работеха онлайн по общата анкета и индивидуалните въпросници, свързани с методиката за диагностика на ролевите стресори. Мотивацията и удовлетвореността на персонала беше изследвана чрез скали за оценка и анкета. Използвана беше разработената от Моби2 онлайн платформа, която гарантира спокойствие, индивидуален подход и по-голяма откровеност на всеки един от служителите. Като финален етап, бяха анализирани всички получени резултати, на база използваните методи.

Ключовите препоръки от страна на екипа на Моби2 се базират на Джим Колинс - смятан за един от най-влиятелните съвременни мениджъри. Той и неговите сътрудници откриват, че големият и мощен напредък се случва след трайно установяване на „концепцията на таралежа“. Компанията е в процес на развитие и вярваме, че дълбочината и бързината, с която това ще се случи ще бъде от решаващо значение, както за утвърждаването на досегашните значими за компанията резултати, така и достигането на нови успешни хоризонти.

 
 
Маркетинг изследване за Компас Инвест
Седем години доверие и традиции в организационното развитие
X